Isf Vedtægter

Vedtægter for Ishøj Skytteforening

§1 Foreningen
Stk. 1 Foreningens navn er Ishøj Skytteforening. Foreningens hjemsted er Ishøj kommune.
Stk. 2 Foreningen er stiftet den 24. november 1977.

§2 Formål
Stk. 1 Ishøj Skytteforenings formål er ved skydning som idræt, samt ved andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§3 Medlemsskab
Stk. 1 Som aktivt eller passivt medlem optages alle børn som voksne, der kan tilslutte sig klubbens formålsparagraf, jfr. dog Stk. 2 samt tilslutte sig nærværende vedtægter og overholde våbenlovgivningen.
Stk. 2 Bestyrelsen kan nægte optagelse, såfremt der foreligger en saglig begrundelse herfor. Afslag på medlemskab meddeles skriftlig og begrundes.
Stk. 3 Udelukkelse og Eksklusion
a) Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent(eksklusion), såfremt vedkommende med sine holdninger eller handlinger er til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
b) I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
c) I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Et sådant krav skal være fremsat af medlemmet inden 4 uger efter at eksklusionen er meddelt den pågældende. Fremsættelse af krav om generalforsamlingsbehandling har ikke opsættende virkning.

§4 Hovedorganisationer
Stk. 1 Ishøj skytteforening er tilsluttet DGI Midt-og Vestsjælland(landsdelsforeningen)med foreningsnummer 13017, DGI Skydning og er underlagt denne organisations vedtægter.

§5 Foreningens ledelse
Stk.1 Ishøj Skytteforening ledes af en bestyrelse der består af:
a) Formand
b) Kasserer
c) Tre bestyrelsesmedlemmer
Stk. 2 På Ishøj Skytteforenings årlige generalforsamling vælges:
a) Formand (ulige år)
b) Kasserer (lige år)
c) To bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
d) Et bestyrelsesmedlemmer (lige år)
e) En suppleant (ulige år)
f) En suppleant (lige år)
Stk. 3 Såfremt et medlem udtræder i sin valgperiode, indtræder den suppleant, der blev valgt samtidig, for den resterende del af valgperioden.
Stk. 4 Bestyrelsen vælger selv sin næstformand for et år ad gangen. Valget sker efter foreningens årlige generalforsamling.
Stk. 5 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.
Stk. 6 Valgbar er ethvert myndigt medlem af foreningen som opfylder kravet om at være aktivt skydende jf. §7 Stk. 2.
Stk. 7 Til bestyrelsen kan der ikke vælges personer, der har familiær eller anden nær tilknytning til et allerede siddende medlem.

§6 Uoverensstemmelse
Stk. 1 Uoverensstemmelser mellem medlemmer indbyrdes kan indbringes for foreningen. Denne afgørelse kan indankes for landsdelsforeningen.
Stk. 2 Uoverensstemmelse mellem medlemmer og foreningen kan indbringes for landsdelsforeningen.

§7 Våbenpåtegning og aktivitetskrav
Stk. 1. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegning over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til våben.
Stk. 2 Et aktivt skydende medlem, defineres som et medlem, der har skudt minimum 8 skydninger jævnt fordelt over en hel kontingentperiode.

§8 Formue og hæftelse
Stk. 1 Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.
Stk. 2 Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
Stk. 3 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§9 Højeste myndighed
Stk. 1 Ishøj Skytteforenings højeste myndighed er generalforsamlingen i alle foreningens anliggender, jfr. dog §6.

§10 Ordinær generalforsamling
Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes senest i marts måned.
Stk. 2 Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved opslag på skydebanen og klubbens hjemmeside.
Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§11 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom over for bestyrelsen.
Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel, som gælder for ordinær.

§12 Ordinær generalforsamling dagsorden
Den ordinære generalforsamlings dagsorden er minimum følgende:
1.Valg af dirigent og 2 stemmetællere
3.Forelæggelse af beretning
4.Forelæggelse og godkendelse af regnskab
5.Indkomne forslag
6.Fastlæggelse af kontingent
8.Valg af bestyrelse
(a)Formand (ulige år)
(b)Kasserer (lige år)
(c)to bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
(d)et bestyrelsesmedlemmer (lige år)
(e)en suppleant (ulige år)
(f)en suppleant (lige år)
(g)to revisorer (hvert år)
(h)en revisorsuppleant
9.Eventuelt

§13 Generalforsamling
Stk. 1 På generalforsamlingen afgøres sagerne ved almindeligt stemmeflertal; dog kræves der til
ændringer af og tilføjelser til disse vedtægter mindst 3/4 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
Stk. 2 Skriftlig afstemning skal finde sted, når ønske herom fremsættes.
Stk. 3 Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 18 år og som ikke er i kontingent restance har stemmeret.
Stk. 4 Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Denne underskrives af mødets dirigent og har beviskraft for, hvad der er besluttet.

§14 Bestyrelsen
Stk. 1 Bestyrelsen har under ansvar over for generalforsamlingen den udøvende myndighed.
Stk. 2 Bestyrelsen holder møde, når formanden, næstformand eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom.
Stk. 3 Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.
Stk. 4 Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
Stk. 5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 6 Bestyrelsen er kontingentfri, men afholder selv alle udgifter til anvendt ammunition ifm. egen aktiviteter i skytteforeningsregi.

§15 Beføjelser
Stk. 1 Ishøj Skytteforening tegnes ved underskrift af formand, kasserer og ét bestyrelsesmedlem i forening.
Stk. 2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

§16 Regnskab, kontingent mv.
Stk. 1 Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2 Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Ved optagelse af nye medlemmer løber kontingentet fra indmeldelsesdatoen og et år frem.
Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter løbende priserne på ekstra skydningerne. Beløbene skal mindst dække udgifterne ved skydningerne
Stk. 3 Medlemsrestance i mere end et kvartal kan medføre slettelse. Slettes et medlem på grund af restance, kan vedkommende kun optages på ny, såfremt det skyldige beløb er betalt.
Stk. 4 Ishøj Skytteforenings regnskab revideres af mindst 1 revisor, der er blevet valgt på den ordinære generalforsamling.

§17 Æresmedlem
Bestyrelsen kan efter motiveret indstilling udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfri, men skal selv afholde alle udgifter til alt anvendt ammunition.

§18 Ophør
Stk. 1 Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor, minimum 1 måned og maksimum 124 dage mellem hver samling.
Stk. 2 Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig selv, skal den til de respektive organisationer aflevere samtlige herfra modtagne ejendele, samt kartoteker over registreringspligtige våben.
Stk. 3 Udover det i stk. 2 nævnte, tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Ishøj Kommune.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30 marts 2020.